zondag, juni 20, 2010

Telersverenigingen

DPA wil reeële verhoging van marketingbudgetten telersverenigingen
DPA directeur Hans van Es en voorzitter Theo Tijssen willen dat telersverenigingen voldoende geld uittrekken voor marketing, promotie en innovatie. DPA heeft de intentie uitgesproken om hiervoor 10% GMO te reserveren, LTO meent dat dit bedrag naar nieuwe projecten moet gaan. Dat vindt DPA irreëel.
De telersverenigingen hebben de afgelopen maanden veel kritiek op zich af zien komen over de bestedingen van GMO gelden. Zij zouden te veel in bakstenen hebben geïnvesteerd met de nadruk op kostprijsverlaging in plaats van het stimuleren van afzetversterkende maatregelen. Hans van Es verweert zich tegen deze opvatting. “De afgelopen tien jaar is er inderdaad veel geïnvesteerd in infrastructuur. Dit was ook hard nodig. Daarnaast is kostprijsverlaging een van de drie hoofddoelstellingen in de GMO-verordening. Kritiek is makkelijk, maar vergeet daarbij niet dat de teler voor iedere euro subsidiegeld zelf ook een euro op tafel moet leggen.
Het staat me tegen dat die kritiek vooral uit een richting komt van partijen die zelf niet daadwerkelijk investeren”, vindt hij, “terwijl het om geld gaat dat verenigingen en producenten bijeen moeten brengen.”
Accentverschuiving
“De tijd is rijp voor verschuiving van het accent, Door de grote organisatiegraad hebben de Nederlandse telers optimaal gebruik kunnen maken van de Europese voorzieningen, waardoor de infrastructuur van de sector inmiddels veel meer conform de wensen van de markt is ingericht”, meent Theo Tijssen. “Het is dus logisch dat er nu meer aandacht moet komen voor promotie en marketing. Daarin verschillen we niet van mening met bijvoorbeeld LTO, die voor een groot deel dezelfde achterban heeft.”
Het verschil van opvatting tussen DPA en LTO zit hem in het feit dat de laatste ieder jaar voor 10% GMO nieuwe projecten wenst. Hierdoor zal het totale budget de komende jaren aanzienlijk hoger uitkomen dan de beoogde 20 miljoen euro die DPA in gedachte heeft. De consequentie hiervan is dat het totale budget dan de komende jaren oploopt naar 25, 30 en 35 miljoen euro. Dat vindt DPA irreëel.
“Het zal nog een hele uitdaging zijn om voor 20 miljoen euro zinvolle en door telers gesteunde projecten op dit gebied te ontwikkelen”, meent Tijssen.
Geen inzage
Probleem in de discussie over bestedingen is de ondoorzichtigheid van de huidige besteding aan promotie- en marketinggelden. Het Groenten en Fruitbureau heeft een budget van ruim 4 miljoen euro per jaar. Dit is inclusief Europese programma’s voor gezamenlijke afzet, zoals bijvoorbeeld voor paprika (Colourful taste) en in 2011 voor nieuwe projecten bij Conference en tomaten. De andere bron is de bijdrage van telersverenigingen, die wordt aangevuld met GMO-subsidie. Deels gebeurt dit al, maar juist dit deel zal de komende jaren moeten uitgroeien.
In het operationeel jaarplan van de producentenverenigingen over 2009, dat een totaal bedrag van 218 miljoen aan projectkosten bevat, is ruim 63 miljoen euro (ongeveer eenderde) ingevuld voor verbetering van de afzet. Binnen dat bedrag wordt al een deel uitgetrokken voor marketing en promotie, maar hoeveel is onduidelijk. Machines om naar wens van de klant te verpakken vallen bijvoorbeeld ook daarbinnen. Alleen het PT kent de exacte verdeling van de bedragen, maar kan daar geen inzage in geven. DPA zelf kent de inhoud van de individuele operationele programma’s niet, omdat deze concurrentiegevoelige informatie zou bevatten. Het budget voor promotie en marketing zou dus in werkelijkheid hoger kunnen liggen dan nu wordt aangenomen.
Hogere eisen
Als het aan DPA ligt zou zij haar twaalf verenigingen, die ongeveer 90% van de totale productie dekken, aan willen zetten tot goede plannen. Volgens Tijssen is het een uitdaging om effectieve generieke promotie te maken. Binnen de GMO-verordening is het echter niet mogelijk om promotie te maken voor een land of regio. Met het GMO-geld kan dus uitsluitend generiek en een eigen merk worden gepromoot. Van Es: “Maar dan nog ligt de besluitvorming bij de verenigingen die hiervoor goedkeuring moet vragen aan hun algemene vergadering.”
Stok achter de deur vormen de steeds hogere eisen die aan de operationele programma’s worden gesteld. Telersverenigingen zijn inmiddels verplicht om prestatie indicatoren aan te geven. “Terecht”, vindt Van Es, ‘want de Europese burger kijkt over de schouder mee en zal er niet mee instemmen als gemeenschappelijke gelden niet op juiste wijze worden ingezet. De druk vanuit Brussel is best hoog.”
Hoewel DPA dus ver mee gaat in de ideeën van LTO heeft ze als koepel moeite om de afspraak van 10% vast te leggen in de eerstvolgende versie van de Nationale Strategie. Het is volgens de producentenorganisaties nog niet eenvoudig om de juiste projecten voor promotie en marketing te definiëren. Van Es: “Stel dat we het budget niet goed in kunnen vullen dan betekent het dat we dit geld niet aan andere zaken mogen besteden. Dat ligt bij onze telers erg gevoelig.”
DPA pleit voor heldere communicatie over dit onderwerp richting de telers. Zij moeten samen met de volgende schakels in de keten goede afzetstimulerende maatregelen ontwikkelen. Voor de invulling ligt volgens hen een belangrijke rol weggelegd voor het Groenten en Fruitbureau.
Groenten en Fruit, juni 2010

Geen opmerkingen: